Reklamační řád
školy Musartedo

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Podmínek studia ve škole Musartedo, kterou provozuje společnost Musartedo s.r.o., IČO: 04745833, sídlem v ulici Žitavského 521, Praha 5, 156 00 Česká republika, a je zapsaná podle §71 odst.2 živnostenského zákona na úřadu městské části Praha 16. Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci produktů a služeb zakoupených ve škole Musartedo.

Student, který chce absolvovat kurzy ve škole Musartedo, je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Podmínkami studia ve škole Musartedo (dále jen “PSŠM”) ještě před registrací a zaplacením kurzů. Zároveň Student bere na vědomí, že je povinen poskytnout škole Musartedo potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Student neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením Smlouvy o studiu Student souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve PSŠM. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve PSŠM. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Pojem Kurz jsou definován v PSŠM a má platnost i pro Reklamační řád školy Musartedo. Lekce je definována jako doba, kdy probíhá výuka pod vedením odborného instruktora. Obvykle trvá 45 až 60 minut a může být provozována online, ve škole Musartedo nebo v smluvních prostorách školy Musartedo (např. v nahrávacím studiu). Kurz se skládá z lekcí.

2. Reklamace Kurzů

Student má právo podat reklamaci ve formě stížnosti na kvalitu kurzu, na kvalitu výuky nebo na neprofesionálně nebo nedostatečně vedenou výuku jednotlivým instruktorem nebo instruktory. Reklamace musí být podána písemnou formou na adresu školy Musartedo nebo zaslána na email ředitele školy Musartedo Pavla Kaliny (dále jen “Ředitel školy”). Reklamace na jednotlivý Kurz musí být podána nejpozději do týdne od konání Kurzu nebo jeho částí (např. jednotlivých lekcí). Škola Musartedo si vyhrazuje právo zamítnout reklamace, které budou podány v termínu delším než jeden týden od konání reklamovaného Kurzu nebo jeho částí.

3. Vyřízení reklamace

Škola Musartedo v nejbližším možném termínu rozhodne, jakým způsobem bude řešit reklamaci Studenta. Reklamace může být řešena následujícími způsoby - náhradními lekcemi nebo náhradním Kurzem, vrácením peněz za reklamované lekce nebo Kurz nebo jiným způsobem, který navrhne Ředitel školy. V případě písemného souhlasu Studenta se považuje reklamace Kurzu nebo jeho částí za ukončenou.

4. Odstoupení od Studijní smlouvy

Student má právo reklamovat celý zakoupený Kurz a odstoupit od Studijní smlouvy. V případě, že tak učiní do 20 dnů od podepsání Studijní smlouvy nebo neproběhnou-li více jak dvě po sobě jdoucí lekce, má Student nárok na vrácení celé částky, kterou za Výukový program zaplatil. Uplatní-li reklamaci na Kurz později, bude mu od vrácené částky odečtena cena za lekce, které již absolvoval.

5. Předčasné ukončení studia na Škole Musartedo z důvodu reklamace

Chce-li Student předčasně ukončit studium na Škole Musartedo z důvodu reklamace a činí-li tak v pozdějším termínu než je uvedeno v Bodě 4. Reklamačního řádu školy Musartedo, musí zaslat písemné oznámení o ukončení studia z důvodu reklamace na adresu školy Musartedo nebo na email Ředitele školy. V písemném oznámení musí být popsány důvody ukončení studia, zejména popis reklamovaných nedostatků. Škola Musartedo si vyhrazuje právo posoudit oprávněnost reklamace a pokusit se napravit reklamované nedostatky. V případě, že se škola Musartedo a Student nedohodnou na kladném vyřízení reklamace a na pokračování Studentova studia ve škole Musartedo, má Student právo na odstoupení od Studijní smlouvy. V případě ukončení studia z důvodu reklamace škola Musartedo vrátí Studentovi do 30 dnů peníze za zbývající lekce, které Student po ukončení studia již nebude absolvovat. V případě, že Student v rámci bonusů, marketingových a jiných akcí obdrží od Školy Musartedo software, hardware, nebo jiný dar hmotné, duševní či finanční povahy stejně jako slevu na software, hardware, kurzy apod. (dále jen Dary), má Škola Musartedo právo od zbývajícího kurzovného odečíst finanční částku která bude menší nebo rovna poskytnutým Darům. Předčasné ukončení studia z důvodu reklamace ve škole Musartedo zbavuje Studenta možnosti obdržet certifikát o absolvování studia v příslušném oboru ve škole Musartedo.

6. Reklamace Darů, získaných prostřednictvím školy Musartedo

Student má právo reklamovat Dary získané prostřednictvím školy Musartedo. V případě závady na Daru uplatňuje reklamaci přes školu Musartedo. Škola v takovém případě sama reklamuje vadné zboží a v zákonném termínu Studentovi zašle zboží nové nebo opravené. Lhůty vyřízení reklamací se řídí lhůtami, které stanovuje výrobce. Datum přijetí reklamace je datum, kdy škola obdrží reklamované zboží od Studenta.

7. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1. 8. 2015.

Tento Reklamační řád je k dispozici ve škole Musartedo nebo v elektronické podobě na www.musartedo.com