Naše webová adresa je: www.musartedo.com

Jako společnost Musartedo s.r.o. se sídlem  Žitavského 521, Praha 5 – Zbraslav 156 00, IČO 04745833, Zapsaná podle §71 odst.2 živnostenského zákona na úřadu městské části Praha 16pod sp. zn. C 253039 („Musartedo s.r.o.“) si velmi vážíme vaší důvěry a klademe velmi velký důraz na ochranu vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Zpracováváme veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 („GDPR“) a to pro níže uvedené účely.

Objednání služeb

Pro zpracování vašeho nákupu, zajištění plnění objednaných placených i bezplatných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, datum narození, číslo bankovního účtu, historie nákupů. 

Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě, prostřednictvím internetového formuláře nebo ústně. Data o placených objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

Vystavené faktury jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

Informační a obchodní sdělení (Newsletter)

Pro účely informačních a obchodních sdělení využíváme osobní údaje v rozsahu email, jméno, příjmení, telefon. Tyto údaje využíváme pouze v rozsahu povoleném zákonem nebo na základě vámi uděleného souhlasu se zasíláním informačních a obchodních sdělení. Výše uvedené údaje budou pro tento účel zpracovávány až do odvolání uděleného souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat ve správě uživatelského účtu nebo pomocí odkazu „Odhlásit/Aktualizovat odběr“, obsažený v každém zaslaném informačním nebo obchodním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání informačních a obchodních sdělení společnosti Musartedo s.r.o. možné. 

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování našich webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Musartedo s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači návštěvníka, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Google Analytics, Google AdWords, Facebook

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Musartedo s.r.o. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti Musartedo s.r.o. nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty.

Podrobné informace o Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k nahlédnutí zde.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče, viz výše.

V rámci služby Google Analytics využívá společnost Musartedo s.r.o. i související reklamní funkce poskytované společností Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě navštívených stránek (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější. 

Pro nabízení reklamních obsahů, které budou pro návštěvníky svých stránek co možná nejzajímavější, využívá společnost Musartedo s.r.o. také reklamní funkce společnosti Facebook Ireland Ltd. se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (“Facebook”) a to funkce zobrazování reklam v obsahové síti na základě navštívených stránek, vč. služby Facebook Pixel sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy.

Práva subjektů

V případě, že budeme zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:

  • právo na přístup osobním údajům (zahrnuje například právo získat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování)
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů
  • právo na výmaz osobních údajů (za předpokladu, že nejsou oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů)
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (do doby vyřešení podnětu, v němž bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování, nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování)
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (pokud jako správce neprokážeme, že je dán závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování ukončíme bez zbytečného odkladu)
  • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pokud udělil souhlas například se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely)

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost Musartedo s.r.o. jakýmikoli prostředky.