fbpx

Podmínky studia

1. Smluvní strany

Tyto Podmínky studia ve škole Musartedo (dále jen „Podmínky studia“) upravují vztahy mezi smluvními stranami Smlouvy o studiu, kdy na jedné straně je Musartedo s.r.o., IČO: 04745833 se sídlem Žitavského 521, Praha 5 156 00, Česká republika (dále jen “Škola Musartedo”), Zapsaná podle §71 odst.2 živnostenského zákona na úřadu městské části Praha 16, a na straně druhé je studující ve škole Musartedo (dále jen „Student“).

2. Základní ustanovení

Student podáním objednávky, registrací a zakoupením kurzu, workshopu, výukových programů, video tutoriálů a dalších produktů (dále jen Kurz) potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy se Školou Musartedo seznámil s těmito Podmínkami studia a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě registrace Studenta a zaplacení Kurzu nebo jeho části.

Student si je vědom, že mu koupí Kurzů, jež jsou nebo budou v obchodní nabídce školy Musartedo, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Školy Musartedo nebo smluvních partnerů Školy Musartedo, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Veškeré výukové materiály v podobě elektronických knih, video tutoriálů, samplů apod. (dále jen Výukové materiály) jsou vlastnictvím Školy Musartedo. Student si je vědom, že mu zakoupením Kurzů Školy Musartedo nevzniká právo s těmito Výukovým materiály nakládat a manipulavat jinak než pro svoji osobní studijní potřebu. Je tedy zakázáno sdílet, obchodovat nebo jinak komerčně či nekomerčně nakládat a manipulovat s Výukovými materiály Školy Musartedo.

V případě, že je Studentu méně než 18 let, podepisuje za něj Smlouvu o studiu jeho zákonný zástupce.

3. Smlouva o studiu

Každý Student po zaplacení a registraci podepíše se Školou Musartedo Smlouvu o studiu. Smlouva o studiu obsahuje Podmínky studia, název zaplaceného Kurzu, a v případě plateb na splátky splátkový kalendář.

4. Platební podmínky

Plná platba za Kurz musí být doručena nejméně čtrnáct (14) dní před zahájením Kurzu, na který se Student přihlásil a zaregistroval. V případě Kurzů, které jsou placeny dle splátkového kalendáře, musí být jednotlivé splátky zaplaceny nejpozději do data uvedeného ve Smlouvě o studiu. Platba na splátky se dále řídí následujícími ustanoveními uvedenými níže.

5. Splátkový kalendář a způsob placení splátek

Platba na splátky dle splátkového kalendáře se řídí následujícími pravidly. Student si zároveň s registrací na vybraný Kurz vybere i splátkový kalendář. Po zaplacení první splátky, která proběhne zároveň s registrací, Student obdrží fakturu na zaplacenou splátku a Smlouvu o studiu, ve které budou uvedeny termíny dalších splátek. Podepsáním Smlouvy o studiu se student zavazuje k dodržování splátkového kalendáře a k úhradě jednotlivých splátek vždy nejpozději do uvedeného data ve Smlouvě o studiu. V případě nedodržování splátkového kalendáře ze strany Studenta, má Škola Musartedo právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě jsou již zaplacené splátky nevratné.

6. Způsoby platby

Škola Musartedo akceptuje následující způsoby platby:

A) platba předem bankovním převodem

B) platba v hotovosti

7. Umístění kurzů

Škola Musartedo poskytuje vzdělání ve svém sídle Žitavského 521, Praha 5 Zbraslav, online a v nahrávacích studiích umístěných v Praze (dále jen Výukové prostory), které jsou smluvními partnery Školy Musartedo. Student podepsáním Smlouvy o studiu bere tuto skutečnost na vědomí, stejně jako povinnost dodržovat sjednané termíny výuky v jednotlivých Výukových prostorách nebo na virtuální vzdělávací platformě na webu www.musartedo.com.

Výuka ve Výukových prostorách se řídí následujícími pravidly.

A) Přístup do výukových prostor Školy Musartedo

Výukové prostory jsou k dispozici studentům po registraci a zaplacení školného v rozsahu a v termínech, které stanoví studijní podmínky příslušného Kurzu. V případě individuální výuky je Student povinen domluvit si přístup do Výukových prostor předem prostřednictvím svého instruktora, v případě skupinové výuky je Student povinen dodržovat časový rozpis Školy Musartedo, která s dostatečným předstihem (minimálně 14 dní předem) zveřejní na svých stránkách nebo prostřednictvím emailu plán skupinové výuky pro Studenty v příslušných Kurzech.

B) Odpovědnost Studenta za způsobené škody

Student je odpovědný za to, že žádné ze zařízení Výukových prostor nebo majetek Výukových prostor nebude poškozeno, ztraceno nebo ukradeno jako přímý nebo nepřímý důsledek jeho vlastní činnosti. Student je také zodpovědný za činy a opomenutí jakýchkoli hostů nebo spolupracovníků, které si pozve do Výukových prostor za účelem realizace své hudební tvorby.

C) Úhrada poškozeného zařízení nebo majetku

V případě, že budou zařízení nebo majetek Výukových prostor poškozeny, ztraceny nebo ukradeny jako přímý nebo nepřímý důsledek nedbalosti jednání Studenta (viz Bod 4, čl. B), Student se zavazuje uhradit veškeré přiměřené náklady na opravu nebo pořízení nového zařízení a majetku v plném rozsahu. Škola Musartedo si zároveň vyhrazuje právo Studenta, který svým jednáním způsobil škodu ve Výukových prostorách dle Bodu 4, čl. B vyloučit z dalšího studia bez nároku na vrácení peněz již zaplaceného kurzu.

8. Pozdní platby

Opožděné platby u kurzů, financovaných pomocí splátkového kalendáře, mohou mít za následek, že Smlouva o studiu může být Školou Musartedo vypovězena bez nároku Studenta na náhradu.

9. Předčasné ukončení studia ve škole Musartedo

Chce-li Student předčasně ukončit studium ve škole Musartedo z osobních či jiných důvodů, musí zaslat na adresu školy Musartedo písemné oznámení o ukončení studia. Toto písemné oznámení, zaslané doporučenou zásilkou nebo e-mailem, musí škola Musartedo obdržet nejméně 30 dnů před datem, kdy si Student přeje Kurz ukončit.

Po obdržení oznámení o ukončení studia škola Musartedo vrátí Studentovi do 60 dnů peníze za zbývající část Kurzu, kterou Student po ukončení studia již nebude absolvovat. V případě, že Student v rámci bonusů, marketingových a jiných akcí obdržel od školy Musartedo software, hardware, nebo jiný dar hmotné, duševní či finanční povahy stejně jako slevu na software, hardware, kurzy apod. (dále jen Dary), má Škola Musartedo právo od zbývajícího kurzovného odečíst finanční částku, která bude menší nebo rovna poskytnutým Darům. Předčasné ukončení studia ve škole Musartedo zbavuje Studenta možnosti obdržet certifikát o absolvování studia v příslušném oboru ve škole Musartedo.

10. Odložení studia

Student může zažádat o odložení Kurzu buď celého nebo jeho částí po individuální dohodě se Školou Musartedo. Odložení Kurzu nebo jeho částí musí být odsouhlaseno oběma stranami, Studentem nebo jeho zákonným zástupcem a Školou Musartedo. V takovém případě Student nemá nárok na vrácení peněz. V případě pokračování odloženého studia je Student povinen v předstihu 30 dnů oznámit škole Musartedo datum pokračování studia.

11. Chování Studenta

Škola Musartedo si vyhrazuje právo vyloučit z kurzů jakéhokoliv Studenta, jehož chování nebo postoje bude považovat za nepřijatelné. Škola Musartedo si rovněž vyhrazuje právo vyloučit z kurzů Studenta, který by svým chováním rušil výuku ostatních žáků školy Musartedo. V takových případech nemá Student nárok na vrácení zbylého kurzovného.

12. Duševní vlastnictví

Práva k duševnímu vlastnictví, včetně a bez omezení práva k registrovanému designu, autorským právům, databázi, ochranné známce, žádostem o registraci některého z výše uvedených práv, obchodních tajemství (nebo know-how) a práva ke kurzům jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím školy Musartedo. Jakékoli neoprávněné kopírování, šíření, vysílání či jiné užití výukových materiálů, nahrávek, textů a výše zmíněných práv, které jsou ve vlastnictví školy Musartedo, je zakázáno a bude představovat porušení této dohody a porušení autorských práv.

13. Změna Kurzů

Škola Musartedo si vyhrazuje právo na změnu data, času, ceny a obsah Kurzů bez předchozího upozornění. Tento bod se netýká Studentů, kteří mají již svůj Kurz zakoupen a mají se Školou Musartedo uzavřenou Smlouvu o studiu.

14. Zvláštní potřeby

Student informuje Školu Musartedo o svých zvláštních fyzických nebo zdravotních požadavcích v náležitém předstihu, nejméně 30 dnů předem, aby byla Škola schopna zajistit odpovídající řešení.

15. Omezení odpovědnosti

Škola Musartedo nenese odpovědnost za Studenta během výuky nebo mimo vyučování. Rovněž nenese odpovědnost v případě ztráty a odcizení osobních věcí Studenta nebo v případě jeho zranění či úmrtí. V případě zahraničních studentů, škola Musartedo nenese odpovědnost za případné ukončení pobytu Studenta v ČR, neprodloužení nebo neposkytnutí víza orgány ČR apod.

Škola Musartedo nenese žádnou odpovědnost za kvalitu služeb či produktů poskytovaných či nabízených inzerenty nebo dodavateli třetích stran. Zařazení těchto produktů do výuky v rámci Kurzů, do výukových materiálů nebo přítomnost těchto produktů v prostorách školy není doporučením školy Musartedo.

16. Další ujednání

Škola Musartedo si vyhrazuje právo:

A) změnit kdykoliv inzerované instruktory

B) si vyhrazuje právo zrušit jednotlivé lekce v rámci Kurzu v libovolném čase a přenést tyto lekce na jiný termín. Studenti, kteří se nemohou zúčastnit výuky v nových termínech, mohou mít nárok na vrácení peněz za příslušnou jednu lekci Kurzu, náhradu za lekci v podobě lekce v jiném kurzu v jiném termínu nebo jinou oboustranně odsouhlasenou formu náhrady.

C) si vyhrazuje právo měnit studijní materiály bez předchozího upozornění a odmítnout jakoukoli žádost nebo požadavek na rezervaci Kurzu bez udání důvodu.

17. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy o studiu nebo Podmínkami studia, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

2. Smlouva o studiu. jejíž nedílnou součástí jsou Podmínkami studia, je uzavírána v českém jazyce, anglickém nebo ruském jazyce. V případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy o studiu a Podmínkami studia v českém jazyce.

3. Tyto Obchodní podmínky studia na Škole Musartedo včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. srpna 2015.

 

Programy dalšího vzdělávání

1. Přihlášení

Přihlásit se  do kurzů  DVPP  je možné prostřednictvím registračního formuláře nahttps://musartedo.com/dvpp/ nebo e-mailem.

Odesláním registrace vstupujete do smluvních vztahů se školou Musartedo. Přihláška zavazuje účastníka uhradit účastnický poplatek i při jeho neúčasti.

Osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi a jsou nezbytně nutné pro vydání a registraci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. A to v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

2.Cena

Cena každého kurzu je uvedena v informacích o jednotlivých vzdělávacích programech na stránkách školy https://musartedo.com/dvpp/

3. Program kurzů

Detailní program každého kurzu je uveden v příslušných informacích oddílech na webu www.musartedo.com.

Škola Musartedo si vyhrazuje právo provést v konečném programu kurzu úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit termín či místo realizace akce.

O změně termínu či místa konání jsou účastníci informováni s dostatečným časovým předstihem prostřednictvím e-mailu. Účastníci jsou zodpovědni za zadání validní emailové adresy  při registraci do kurzu a  za kontrolu doručené pošty včetně SPAM schránky. Školanenese zodpovědnost za nedoručený email. Veškeré změny termínů jsou to také aktualizovány na webových stránkách https://musartedo.com/dvpp/

Škola Musartedo může zrušit kurz nebo změnit místo či termín. V případě zrušení akce ze strany školy bude účastníkům kurzu vráceno 100% uhrazené ceny.

4. Platba

Platbu přijímáme převodem po vystavení faktury, která bude zaslána elektronicky na e-mail uvedený při registraci na kurz. Splatnost faktury je 7 dní. Akreditovaná školení jsou osvobozena od DPH.

5. Odhlášení ze vzdělávacího programu

Účastník kurzu má právo zrušit svou účast. Zrušení účasti musí být provedeno písemně (e-mailem).

Škole Musartedo přináleží storno poplatek, který je stanoven podle délky času mezi zrušením účasti na kurzu ze strany registrovaného účastníka (rozhodující je den, kdy bylo toto zrušení doručeno) a prvním dnem kurzu, následovně :

  1. a) 20 a více dnů do začátku kurzu – storno poplatek činí 50% z ceny kurzu
  2. b) 20 – 8 dnů do začátku kurzu – storno poplatek činí 85% z ceny kurzu
  3. c) 7 – 1 den do začátku kurzu a při stornu v den zahájení kurzu, v průběhu nebo při nenastoupení na kurz činí storno poplatek 100% z jeho

Storno poplatek se nezapočítává v případě, že za účastníka kurzu bude zajištěn adekvátní náhradník.

6. Osvědčení

Osvědčení je v případě realizace školení formou on-line zasíláno po ukončeni kurzu emailem v elektronické podobě s platným elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát). Tato forma je považována za originál a je akceptovatelná MŠMT, a to i v rámci vykazování Šablon.

V případě realizace kurzu prezenční formou je osvědčení předáno osobně účastníkům na závěr programu.

7. Záznamy lekcí online kurzu

Online kurzy jsou zaznamenávány (nahrávány) pro potřeby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z důvodu kontroly realizace vzdělávacího programu. Dále je záznam k dispozici účastníkům kurzu bez časového omezeni a to bez možnosti stahování.