fbpx
Back

Podmínky studia

PODMÍNKY STUDIA VE ŠKOLE MUSARTEDO

1. Smluvní strany

Tyto Podmínky studia ve škole Musartedo (dále jen „Podmínky studia“) upravují vztahy mezi smluvními stranami Smlouvy o studiu, kdy na jedné straně je Musartedo s.r.o., IČO: 04745833 se sídlem Žitavského 521, Praha 5 156 00, Česká republika (dále jen “Škola Musartedo”), zapsaná podle §71 odst.2 živnostenského zákona na úřadu městské části Praha 16, a na straně druhé je studující ve škole Musartedo (dále jen „Student“).

2. Základní ustanovení

Student podáním objednávky, registrací a zakoupením kurzu, workshopu, výukových programů, video tutoriálů a dalších produktů (dále jen Kurz) potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy se Školou Musartedo seznámil s těmito Podmínkami studia a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě registrace Studenta a zaplacení Kurzu nebo jeho části.
Student si je vědom, že mu koupí Kurzů, jež jsou nebo budou v obchodní nabídce školy Musartedo, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Školy Musartedo nebo smluvních partnerů Školy Musartedo, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Veškeré výukové materiály v podobě elektronických knih, video tutoriálů, samplů apod. (dále jen Výukové materiály) jsou vlastnictvím Školy Musartedo. Student si je vědom, že mu zakoupením Kurzů Školy Musartedo nevzniká právo s těmito Výukovým materiály nakládat a manipulavat jinak než pro svoji osobní studijní potřebu. Je tedy zakázáno sdílet, obchodovat nebo jinak komerčně či nekomerčně nakládat a manipulovat s Výukovými materiály Školy Musartedo.

3. Smlouva o studiu

Každý Student, který se chce účastnit Kurzů, po zaplacení a registraci podepíše se Školou Musartedo Smlouvu o studiu. Smlouva o studiu obsahuje Podmínky studia, název zaplaceného Kurzu, a v případě plateb na splátky splátkový kalendář.

4. Platební podmínky

Plná platba za Kurz musí být doručena nejméně čtrnáct (14) dní před zahájením Kurzu, na který se Student přihlásil a zaregistroval. V případě Kurzů, které jsou placeny dle splátkového kalendáře, musí být jednotlivé splátky zaplaceny nejpozději do data uvedeného ve Smlouvě o studiu. Platba na splátky se dále řídí následujícími ustanoveními uvedenými níže.

5. Splátkový kalendář a způsob placení splátek

Platba na splátky dle splátkového kalendáře se řídí následujícími pravidly. Po zaplacení první splátky, je Student zaregistrován na vybraný Kurz. Další splátky za kurz budou zaplaceny oproti vystaveným zálohovým fakturám školou Musartedo. Po zakončení kurzu Student obdrží v případě všech uhrazených splátek závěrečnou fakturu jako daňový doklad. Podepsáním Smlouvy o studiu se student zavazuje k dodržování splátkového kalendáře a k úhradě jednotlivých splátek vždy nejpozději do uvedeného data ve Smlouvě o studiu. V případě nedodržování splátkového kalendáře ze strany Studenta, má Škola Musartedo právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě jsou již zaplacené splátky nevratné.

6. Způsoby platby

Škola Musartedo akceptuje následující způsoby platby:
A) platba bankovním převodem
B) platba v hotovosti
7. Výukové prostory

Škola Musartedo poskytuje vzdělání ve svém sídle Žitavského 521, Praha 5 Zbraslav, online a v nahrávacích studiích umístěných v Praze (dále jen Výukové prostory), které jsou smluvními partnery Školy Musartedo. Student podepsáním Smlouvy o studiu bere tuto skutečnost na vědomí, stejně jako povinnost dodržovat sjednané termíny výuky v jednotlivých Výukových prostorách nebo na virtuální vzdělávací platformě na webu www.musartedo.com.

Výuka ve Výukových prostorách se řídí následujícími pravidly.

A) Přístup do výukových prostor Školy Musartedo
Výukové prostory jsou k dispozici studentům po registraci a zaplacení školného v rozsahu a v termínech, které stanoví studijní podmínky příslušného Kurzu. V případě individuální výuky je Student povinen domluvit si přístup do Výukových prostor předem prostřednictvím svého instruktora, v případě skupinové výuky je Student povinen dodržovat časový rozpis Školy Musartedo, která s dostatečným předstihem (minimálně 14 dní předem) zveřejní na svých stránkách nebo prostřednictvím emailu plán skupinové výuky pro Studenty v příslušných Kurzech.

B) Odpovědnost Studenta za způsobené škody
Student je odpovědný za to, že žádné ze zařízení Výukových prostor nebo majetek Výukových prostor nebude poškozeno, ztraceno nebo ukradeno jako přímý nebo nepřímý důsledek jeho vlastní činnosti. Student je také zodpovědný za činy a opomenutí jakýchkoli hostů nebo spolupracovníků, které si pozve do Výukových prostor za účelem realizace své hudební tvorby.

C) Úhrada poškozeného zařízení nebo majetku
V případě, že budou zařízení nebo majetek Výukových prostor poškozeny, ztraceny nebo ukradeny jako přímý nebo nepřímý důsledek nedbalosti jednání Studenta (viz Bod 4, čl. B), Student se zavazuje uhradit veškeré přiměřené náklady na opravu nebo pořízení nového zařízení a majetku v plném rozsahu. Škola Musartedo si zároveň vyhrazuje právo Studenta, který svým jednáním způsobil škodu ve Výukových prostorách dle Bodu 4, čl. B vyloučit z dalšího studia bez nároku na vrácení peněz již zaplaceného kurzu.

8. Pozdní platby

Opožděné platby u kurzů, financovaných pomocí splátkového kalendáře, mohou mít za následek, že Smlouva o studiu může být Školou Musartedo vypovězena bez nároku Studenta na náhradu.

9. Předčasné ukončení studia ve škole Musartedo

Po podepsání studijní smlouvy a zaplacení registračního poplatku je účast Studenta na Kurzu závazná. Rozhodne-li se Student předčasně ukončit studium, nevzniká mu nárok na vrácení zaplaceného školného. V případě měsíčních splátek má škola Musartedo právo požadovat po Studentovi úhradu všech splátek, které byly sjednány ve Studijní smlouvě.

10. Chování Studenta

Škola Musartedo si vyhrazuje právo vyloučit z kurzů jakéhokoliv Studenta, jehož chování nebo postoje bude považovat za nepřijatelné. Škola Musartedo si rovněž vyhrazuje právo vyloučit z kurzů Studenta, který by svým chováním rušil výuku ostatních žáků školy Musartedo. V takových případech nemá Student nárok na vrácení školné. V případě měsíčních splátek má škola Musartedo nárok na úhradu všek splátek, které byly sjednány Studijní smlouvou.

11. Duševní vlastnictví

Práva k duševnímu vlastnictví, včetně a bez omezení práva k registrovanému designu, autorským právům, databázi, ochranné známce, žádostem o registraci některého z výše uvedených práv, obchodních tajemství (nebo know-how) a práva ke kurzům jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím školy Musartedo. Jakékoli neoprávněné kopírování, šíření, vysílání či jiné užití výukových materiálů, nahrávek, textů a výše zmíněných práv, které jsou ve vlastnictví školy Musartedo, je zakázáno a bude představovat porušení této dohody a porušení autorských práv.

12. Změna Kurzů

Škola Musartedo si vyhrazuje právo na změnu data, času Kurzů. V případě těchto změn bude škola Musartedo včas Studenty informovat.

13. Zvláštní potřeby

Student informuje Školu Musartedo o svých zvláštních fyzických nebo zdravotních požadavcích v náležitém předstihu, nejméně 30 dnů předem, aby byla Škola schopna zajistit odpovídající řešení.

14. Omezení odpovědnosti

Škola Musartedo nenese odpovědnost za Studenta během výuky nebo mimo vyučování. Rovněž nenese odpovědnost v případě ztráty a odcizení osobních věcí Studenta nebo v případě jeho zranění či úmrtí. V případě zahraničních studentů, škola Musartedo nenese odpovědnost za případné ukončení pobytu Studenta v ČR, neprodloužení nebo neposkytnutí víza orgány ČR apod.
Škola Musartedo nenese žádnou odpovědnost za kvalitu služeb či produktů poskytovaných či nabízených inzerenty nebo dodavateli třetích stran. Zařazení těchto produktů do výuky v rámci Kurzů, do výukových materiálů nebo přítomnost těchto produktů v prostorách školy není doporučením školy Musartedo.

15. Další ujednání

Škola Musartedo si vyhrazuje právo:

A) změnit kdykoliv inzerované instruktory
B) si vyhrazuje právo zrušit jednotlivé lekce v rámci Kurzu v libovolném čase a přenést tyto lekce na jiný termín. Studenti, kteří se nemohou zúčastnit výuky v nových termínech, mohou mít nárok na vrácení peněz za příslušnou jednu lekci Kurzu, náhradu za lekci v podobě lekce v jiném kurzu v jiném termínu nebo jinou oboustranně odsouhlasenou formu náhrady.
C) si vyhrazuje právo měnit studijní materiály bez předchozího upozornění a odmítnout jakoukoli žádost nebo požadavek na rezervaci Kurzu bez udání důvodu.

16. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy o studiu nebo Podmínkami studia, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
2. Smlouva o studiu, jejíž nedílnou součástí jsou Podmínky studia ve škole Musartedo, je uzavírána v českém jazyce, anglickém nebo ruském jazyce. V případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy o studiu a Podmínkami studia v českém jazyce.
3. Tyto Obchodní podmínky studia na Škole Musartedo včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. srpna 2015.